Pripadniki narodnih manjšin se pojavljajo kot dvojne politicne osebnosti: najprej sodelujejo v politiki kot državljani dolocene države »nasploh«, drugic pa na ravni manjšinske skupnosti v zadevah, ki se posebej nanašajo na status in položaj manjšine. Neupoštevanje dvojne (politicne) narave pripadnikov manjšin pomeni njihovo diskriminacijo, saj se morajo stalno odlocati med etno-manjšinsko in svetovnonazorsko oziroma ideološko opcijo.
Zapisano izhodišce avtor predstavlja z analizo organiziranih oblik politicnega delovanja koroških Slovencev, povezovanja s civilnodružbenimi gibanji, odnosom avstrijskih politicnih strank do manjšine in obratno, ter samostojnim nastopanjem manjšinskih list na razlicnih volitvah. Osrednja ugotovitev, ki jo dokazuje je, da je treba prepustiti manjšini, da sama doloca oblike in nacine politicnega organiziranja ob doslednem upoštevanju pluralnosti znotraj narodne manjšine. Vsako vsiljevanje oblik in nacinov organiziranja od »zunaj« se je pokazalo kot kontraproduktivno. Slovenska narodna manjšina na Koroškem na nobeni ravni ni dosegla zadovoljive oblike politicne participacije, vsi predlogi za njeno izboljšanje so ostali na pol poti. Prav tako pa je bilo vecji del obdobja politicno delovanje v okviru politicnih strank omejeno zgolj na clanstvo in nabiranje glasov. Bolj kot omogocanje politicne participacije slovenski manjšini na Koroškem avstrijske oblasti to onemogocajo in manjšino silijo v nekakšen umeten dialog, ki ponavadi vodi k temu, da od manjšine pricakujejo le soglasje za ukrepe, ki so v njeno škodo.

Politicna participacija narodnih manjšin. Primer koroških Slovencev

Politicna participacija narodnih manjšin.
Primer koroških Slovencev.

Boris Jesih, po diplomi iz politologije na FSPN v Ljubljani se je 1980 zaposlil na Inštitutu za narodnostna vprašanja (INV), kjer je znanstveni sodelavec in predsednik upravnega odbora. 1992 je magistriral na FDV v Ljubljani z nalogo Avstrijske politicne stranke in manjšinsko vprašanje, 2003 pa prav tam doktoriral z disertacijo Politicna participacija narodnih manjšin : primer Koroških Slovencev. Proucuje politološke razsežnosti manjšinske problematike, posebej med Slovenci na avstrijskem Koroškem in Štajerskem, slovensko-avstrijske odnose ter politicno participacijo manjšin v slovenskem prostoru. Sodeloval je pri nastajanju Enciklopedije Slovenije in Velikega splošnega leksikona. Od 1983 je bil tajnik uredništva, od 1987 pa je glavni urednik Vestnika koroških partizanov oz. od 1992 Koroškega vestnika. Uredil je tudi vec zbornikov z manjšinsko tematiko ter drugih publikacij INV, kjer že drugo desetletje ureja inštitutsko revijo Razprave in gradivo = Treatises and Documents.