Tema knjižnega Koroškega koledarja Slovenske prosvetne zveze za leto 2007 so ženske, ki živijo in delajo na avstrijskem Koroškem ali pa so se tu rodile in se iz razlicnih vzrokov preselile drugam. Kot vse od leta 2000 je tudi Koroški koledar za leto 2007 njegova avtorica in urednica Irena Destovnik pripravila na temelju številnih intervjujev z ženskami, ki se med seboj razlikujejo po starosti, družinskem statusu, stopnji izobrazbe in politicni oziroma svetovnonazorski opredelitvi. Pri tem je niso zanimale statistike in uradna zakonodaja, temvec dejanska življenja žensk in njihova razmišljanja o svoji vlogi; v cem se generacija žensk, ki ne nadaljuje družinske tradicije in ji je omogoceno šolanje in zaposlovanje zunaj doma, razlikuje od generacije svojih mater; kako se formalna enakopravnost kaže v vsakdanjem zasebnem življenju in kako na delovnih mestih; ali aktivno posegajo v urejanje pogojev svojih življenj ali to prepušcajo »drugim«.

Ženske med tradicijo in sodobnostjo

Ženske med tradicijo in sodobnostjo.

Irena Destovnik, rojena 1954 v Ljubljani, etnologinja in sociologinja kulture, je samostojna ustvarjalka na podrocju kulture - kustosinja. Zadnje desetletje sodeluje s Slovensko prosvetno zvezo v Celovcu. Kot rezultate svojega raziskovalnega dela na avstrijskem Koroškem je postavila tri razstave. Napisala in uredila je številne knjižne publikacije. Za knjigo Moc šibkih - Ženske v casu kmeckega gospodarjenja (Drava 2002) in druge raziskovalne dosežke na avstrijskem Koroškem je leta 2003 prejela Murkovo priznanje.